Jongerenwelzijn - professionelen (Homepage)

Publieke site Jongerenwelzijn

Wisselleren

Jongerenwelzijn startte samen met zijn koepelorganisaties in 2010 een proefproject rond ‘wisselleren’. Deze leervorm biedt alle personeelsleden de kans om tijdelijk opdrachten en taken binnen een andere dan de eigen organisatie op te nemen. Jongerenwelzijn heeft hiervoor een overzicht van stageplaatsen binnen het agentschap uitgewerkt. Per aanvraag wordt bekeken of een wisselleertraject opportuun en mogelijk is.

Veelgestelde vragen

Wat is wisselleren?

Wisselleren voor personeelsleden van de private voorzieningen staat gelijk aan het over het muurtje kijken bij Jongerenwelzijn. Zo kan je kennis maken met de werking van het agentschap, oplossingen vinden voor terreinen waarop je organisatie wil vernieuwen, je blik op het werkveld verruimen, etc.

Wie komt in aanmerking?

Iedere werknemer van een private voorziening uit de brede sector kan instappen in een wisselleertraject. Het aantal kandidaten is niet beperkt. Wel wordt binnen Jongerenwelzijn steeds nagegaan of de aanvraag opportuun en organisatorisch mogelijk is.

Zijn het tijdsbestek en regime vrij te bepalen?

Er is geen beperking van het aantal wisselleerdagen. In samenspraak met de diverse betrokkenen wordt nagaan wat mogelijk is. Ook het regime waarin het aantal werkdagen wordt opgenomen, wordt bepaald in samenspraak. Je kan dus zowel ‘voltijds’ wisselleren als wisselleren à rato van bv. één dag per week.

Hoe pak ik dit praktisch aan?

Wie interesse heeft om te wisselleren, vraagt dat via zijn voorziening aan door middel van het aanvraagformulier externe voorzieningen. Na goedkeuring hiervan door de directie van de organisatie wordt het formulier doorgestuurd naar wisselleren@jongerenwelzijn.be. Jongerenwelzijn gaat na of de uitwisseling opportuun en organisatorisch mogelijk is.

Indien dat het geval is, neemt Jongerenwelzijn contact op om in samenspraak met alle betrokken partijen een concreet traject uit te werken. Dat traject wordt vastgelegd in een wisselleerovereenkomst. U krijgt ook een draaiboek met praktische tips.

Wat kan ik van de mentor/begeleider verwachten?

De mentor/begeleider staat in voor het onthaal van de wisselleerder in de gastlocatie. Hij is ook verantwoordelijk voor het geven van informatie (richtlijnen, voorschriften, manier van werken, etc.) over de wisselleerplaats. Daarnaast superviseert hij de wisselleerder bij de uit te voeren taken. Op regelmatige basis wordt een overleg tussen de wisselleerder en de mentor/begeleider georganiseerd.

Onder wiens gezag sta ik tijdens de wisselleeropdracht?

De wisselleerder blijft onder het gezag van de uitzendende organisatie en onder het daar geldende arbeidsreglement (uitgezonderd de werktijdregeling). De uitzendende organisatie delegeert wel het functionele gezag naar de wisselleerplaats voor de periode van de uitwisseling. De wisselleerplaats staat dus in voor de goedkeuring van afwezigheden tijdens de uitwisseling. De wisselleerder moet elke afwezigheid wegens ziekte of arbeidsongeval zo spoedig mogelijk melden aan de wisselleerplaats. Zij geven deze afwezigheid door aan de uitzendende organisatie.

Moet ik op medische controle bij aanvang van de wisselleeropdracht?

Dat is afhankelijk van de risicoanalyse van Jongerenwelzijn voor de wisselleerfunctie. Deze risicoanalyse wordt vooraf door Jongerenwelzijn bezorgd aan de uitzendende organisatie. Deze gaat na of een medisch onderzoek (en eventuele inentingen) nodig is. De uitzendende organisatie staat in voor de financiering.

Wat zijn de financiële gevolgen?

De uitzendende organisatie blijft tijdens de duur van de uitwisseling instaan voor de betaling van het loon. Eventuele toelagen en maaltijdcheques worden doorbetaald, uitgezonderd toelagen voor weekend- of nachtwerk. Een wisselleerder heeft enkel recht op deze toelage indien hij op de wisselleerplaats in het weekend of ’s nachts werkt. De uitzendende organisatie staat in voor de betaling van deze toelagen.

Word ik vergoed voor de verplaatsingen die ik in het kader van het wisselleertraject maak?

De verplaatsing van en naar de wisselleerplaats valt ten laste van de uitzendende organisatie. De wijze waarop, wordt bepaald door de uitzendende organisatie. Dienstverplaatsingen tijdens de wisselleeropdracht zijn ten laste van Jongerenwelzijn.

Kan ik mijn wisselleertraject stopzetten?

Alle betrokken partijen hebben het recht om de uitwisseling te eindigen mits gegronde en uitdrukkelijk gemotiveerde redenen. Uiteraard moedigen wij aan om eerst in dialoog te gaan alvorens het traject effectief stop te zetten.

Meer weten?

Liesbet Janssens
Telefoon
02 553 32 62