Publicaties

Jaarverslagen

De Jaarverslagen van Jongerenwelzijn geven een beeld van de werking en organisatie van de bijzondere jeugdzorg.

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017 van de jeugdhulp is voorgesteld in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Vorige edities

Jaarverslag 2016

Het jaarverslag 2016 van de jeugdhulp is voorgesteld in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Jaarverslag 2015

Het jaarverslag 2015 van de jeugdhulp is voorgesteld in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Jaarverslag 2014

Op woensdag 6 mei 2015 stelt Jongerenwelzijn zijn Jaarverslag 2014 voor. Dat toont de eerste resultaten van één jaar integrale jeugdhulp in Vlaanderen en de gevolgen van de transitie die dit met zich meebracht voor het gehele jeugdhulpverleningslandschap. Met dit jaarverslag is ook gestart met de opbouw van nieuwe gegevensreeksen door het vastleggen van enkele gegevens die, zowel voor de hulpverlener en de beleidsmaker als voor de lezer, nieuw zijn. Zij dienen als een baken voor de opbouw van nieuwe gegevensreeksen, die op termijn voeding zullen geven voor de evaluatie en bijsturing van de toepassing van het nieuwe decreet.

Jaarverslag 2013

Op vrijdag 13 juni 2014 stelt Jongerenwelzijn zijn Jaarverslag 2013 voor. Daaruit blijkt dat in 2013 meer dan 27.000 kinderen en jongeren te maken kregen met de bijzondere jeugdzorg. De groep adolescenten is het grootst maar het aantal jonge kinderen blijft jaar na jaar aangroeien. 2013 bleek vooral ook een jaar van verandering. Zo waren er de voorstart van de integrale jeugdhulp in Oost-Vlaanderen, de omschakeling naar een modulair kader bij de private voorzieningen en de grote transformaties op het vlak van pleegzorg. Ook de komende jaren blijft de jeugdhulp een sector in beweging, zoals blijkt uit het actieplan jeugdhulp dat de visie op de jeugdhulp in 2020 weergeeft. Naar aanleiding van de presentatie van het Jaarverslag is een rondetafel georganiseerd over de jeugdhulp, met ervaringsdeskundigen en experten.

Jaarverslag 2012

Bijna 27.000 kinderen en minderjarigen in de bijzondere jeugdzorg. Zowat één op drie is jonger dan 10 jaar. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2012 van Jongerenwelzijn. 2012 was daarenboven vooral een scharniermoment. Zo is een begin gemaakt van grootse veranderingen die de jeugdhulp de komende jaren ingrijpend zullen wijzigen. Dat moet leiden tot een betere hulpverlening aan kinderen en jongeren en aan hun gezinnen. Daarnaast maakt het Jaarverslag een uitgebreide balans op van het voorbije werkjaar.

Jaarverslag 2011

Markante vaststelling in het Jaarverslag 2011 is het feit dat de instroom in de bijzondere jeugdzorg lijkt te stagneren, na jaren van grote stijgingen. Al blijft het aantal minderjarigen – met 26486 kinderen en jongeren in de bijzondere jeugdzorg in 2011 – bijzonder hoog. Het persbericht en de presentatie gaan hier verder op in en belichten ook de andere hoofdlijnen uit het Jaarverslag.

Jaarverslag 2010

Het Jaarverslag 2010 meldt dat 26235 kinderen en jongeren te maken hadden met de bijzondere jeugdbijstand in 2010, een stijging met meer dan 7% in vergelijking met 2009. De stijging is vooral toe te schrijven aan de toename van pleegzorgplaatsingen en thuisbegeleidingen, maar ook aan het feit dat meer jongeren langdurig in de bijzondere jeugdzorg blijven. Ook de betere registratie heeft zijn effect. Een beknopte samenvatting is te lezen in het persbericht en de presentatie.

Jaarverslag 2009

In 2009 stond Jongerenwelzijn in voor de hulp- en dienstverlening aan 24422 kinderen en jongeren, een stijging met bijna 5 % in vergelijking met vorig jaar. Dat staat te lezen in het Jaarverslag 2009. Dat betekent dat de stijgende trend zich doorzet. Het persbericht geeft de hoofdlijnen weer.

Jaarverslag 2008

Het Jaarverslag 2008 is een neerslag van de grote inspanningen die de medewerkers elke dag opnieuw doen om het motto ‘Jong leven richting geven’ waar te maken. Zo stond Jongerenwelzijn in 2008 in voor de hulpverlening aan meer dan 23000 jongeren. Daarbij kreeg de verdere uitbreiding en verbetering van de pleegzorg absolute prioriteit. Maar ook pilootprojecten in de gemeenschapsinstellingen hebben positieve resultaten opgeleverd. Het persbericht geeft een analyse van het werkjaar 2008.

Jaarverslag 2007

Het Jaarverslag 2007 is het eerste jaarverslag van het agentschap Jongerenwelzijn en ook het eerste werkingsverslag van de activiteiten en diensten van de medewerkers van de bijzondere jeugdzorg. Het jaarverslag heeft de ambitie om - zonder de realiteit te verdoezelen - de prestaties en de inzet van de duizenden hulpverleners, pleeggezinnen, consulenten en opvoeders zichtbaar te maken. Naast de lacunes die we in de toekomst blijven aanpakken, krijgt ook de hulpverlening die wel wordt gerealiseerd een gezicht.

Zorgregierapporten

Jongerenbrochures “Jij en …”

Jongerenwelzijn heeft brochures uitgewerkt voor jongeren, ouders en andere geïnteresseerden met meer informatie over de werking van de Ondersteuningscentra Jeugdzorg, de intersectorale toegangspoorten, de sociale diensten van de jeugdrechtbank en de crisisjeugdhulp. Deze publicaties zijn in de eerste plaats bestemd voor gebruik door de eigen diensten, in het bijzonder in hun directe cliëntcontacten. Externe organisaties en andere geïnteresseerden kunnen de brochures evenwel steeds downloaden.

Jij en het ondersteuningscentrum jeugdzorg

Hulpverleners sturen in eerste instantie aan op vrijwillige hulpverlening. Als dat niet lukt, en het gaat over situaties die zo onveilig of bedreigend zijn voor een minderjarige dat de hulpverlener het als zijn plicht ziet om toch op te treden, kan hij vanaf 1 maart 2014 terecht bij het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ).

Ook de minderjarige, zijn ouders, zijn vertrouwenspersoon of een dienstverlener buiten de jeugdhulp (vb. politie) kan rechtstreeks bij het OCJ aanmelden wanneer de hulpverlening vastloopt en hij ervan overtuigd is dat hulpverlening toch echt noodzakelijk blijft. Het OCJ onderzoekt of het in verontrustende situaties nodig is om van overheidswege hulp op te starten of verder te zetten.

Meer informatie is te lezen in de brochure ‘Jij en het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg’.

Download brochure

Jij en de intersectorale toegangspoort

Sommige vormen van jeugdhulp zijn heel ingrijpend en gespecialiseerd, bv. een begeleidingstehuis, een pleeggezin of een internaat voor kinderen met een handicap. Het aantal plaatsen in deze vormen van jeugdhulp is beperkt. Om de toegang tot deze niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in één paar handen te brengen, wordt vanaf 1 maart 2014 een intersectorale toegangspoort (ITP) opgericht in elke regio.

De intersectorale toegangspoort vervangt de vroegere aparte toegangspoorten in de bijzondere jeugdzorg en in de zorg voor personen met een handicap.

Meer informatie is te lezen in de brochure ‘Jij en de intersectorale toegangspoort’.

Download brochure

Jij en de jeugdrechtbank

De jeugdrechtbank treedt op als een minderjarige de wet heeft overtreden of als een minderjarige in een moeilijke, ingewikkelde situatie leeft én als hulp voor hem of voor zijn ouder(s) noodzakelijk maar op vrijwillige basis niet mogelijk is. Iemand kan dus ook voor de jeugdrechter komen als hij geen strafbare feiten heeft gepleegd.

De jeugdrechtbank kan ook een hoogdringende maatregel nemen wanneer een jongere of andere leden van het gezin in acuut gevaar verkeren. Pas nadien wordt onderzocht of vrijwillige hulp mogelijk is. Uitzonderlijk komt de jeugdrechtbank ook tussen als ouder(s) niet doen wat van hen wordt verwacht.

Wie voor de jeugdrechter moet verschijnen, heeft heel wat vragen. Zoals omtrent zijn rechten, met wie hij te maken krijgt, welke maatregelen de jeugdrechter kan nemen … Deze en veel meer vragen krijgen een antwoord in de brochure ‘Jij en de jeugdrechtbank’.

Download brochure

Jij en de crisisjeugdhulp

Soms loopt alles plots mis. Wie in een crisis belandt, geraakt overstuur, in de war, in paniek, in shock… Dan is er meestal dringend nood aan hulp. Hulpverleners zijn er op voorbereid om samen met de betrokkenen zo snel mogelijk een goede oplossing te zoeken, zodat de zaken niet erger worden dan ze al zijn. De meeste crisissituaties worden opgevangen in de dagelijkse werking van hulporganisaties. Maar soms lukt het niet, is de hulpverlener ten einde raad of is er meer nodig dan wat hij kan bieden. Voor situaties waarin de reguliere hulp geen antwoord biedt, is er een programma crisisjeugdhulp. Meer informatie hierover is te lezen in de jongerenbrochure ‘Jij en de crisisjeugdhulp’.

Nieuwsbrief

Wenst u zich in te schrijven om de nieuwsbrieven steeds persoonlijk te ontvangen via e-mail, dan moet u dit melden via communicatie@jongerenwelzijn.be.

Berichtenblad ACT

JO-lijn

JO-lijn is de informatie- en klachtenlijn van Jongerenwelzijn. Om de werking beter bekend te maken, zijn een folder en affiche gemaakt.

Integrale jeugdhulp

Folder plattegrond
Folder bemiddeling
Folder cliëntoverleg

Zie ook: Jongerenbrochures

Bestellingen voor publicaties over integrale jeugdhulp gebeuren bij voorkeur via het elektronisch bestelloket van de Vlaamse overheid.

Films

Decreet Integrale Jeugdhulp

Integrale Jeugdhulp

Pleegzorg

Andere

Staten-Generaal voor de Jeugdhulp
Brochures decreet rechtspositie

Deze brochures zijn ook verkrijgbaar in het Frans, Engels, Duits, Spaans en Russisch. Voor meer info en bestellingen klik hier.

Gemeenschapsinstellingen
Opvoedingsondersteuning
Publicatiedatabank Vlaanderen.be
Een 2.0-aanpak voor integrale jeugdhulp in Vlaanderen
Actieplan jeugdhulp
Actieplan jongvolwassenen
Aanbevelingen omtrent getuigenissen en beeldvorming van minderjarigen in de jeugdhulp